Friday, June 8, 2007

Me Learning Some Japanese

Learned a few Japanese words lately:

 • Hajimemashite - greeting when you meet people for the first time.

 • Itadakimas

 • Dozo yoroshiku - nice to meet you.

 • Tokyo kara desu - I'm from Tokyo.

 • Ohyo gozaimasu - good morning.

 • Konnichi wa - good afternoon.

 • Kanban wa - good evening.

Some more Japanese words I've learned before:

 • Domo arigato / arigato gozaimasu - thank you.

 • Sayonara - good bye.

 • Gomenasai

 • Mata ne

 • Chotto (not sure of the spelling)

 • Chotto mate

 • So desu ka?

 • Kore wa?

 • Sore wa?

 • Are wa?

 • Otosan

 • Okasan

 • Obachan

 • Oishi

 • Omai (not sure the spelling)

 • Sugoi (not sure the spelling)

No comments: